Termes i condicions

DOCUMENT EXONERACIÓ

Pots descarregar el document d’Exoneració de responsabilitat aquí.

CONDICIONS D’ACCÉS 

L’accés i estada en el recinte de la TEMPO COPA suposa l’acceptació incondicional de les presents condicions d’accés:

 1. Només es podrà accedir al recinte del festival amb la corresponent entrada. L’entrada ha d’estar completa i en bones condicions. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a l’Organitzador a privar al seu portador de l’accés als recintes.
 2. L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat comprada en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l’entrada. L’organització de la TEMPO COPA no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.
 3. L’entrada dona dret a entrar i sortir del recinte a partir del moment en què ho indiqui l’organització.
 4. No s’admet l’entrada de cap tipus de beguda, envàs ni objecte que l’organització consideri perillós o nociu.
 5. La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva responsabilitat complir amb la llei.
 6. Està prohibida la venda d’alcohol i tabac a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.
 7. L’organització no disposa de servei de guarda-roba.
 8. No es permetrà l’entrada al recinte de càmeres reflex ni càmeres de vídeo.
 9. La persona, en accedir al recinte, podrà ser filmada i fotografiada per l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que el portador de l’entrada desitgi retirar la seva autorització a l’organització de la TEMPO COPA, podrà fer-ho dirigint un escrit, de manera fefaent a l’e-mail: info@tempogirona.com o a l’adreça postal: c/ Puigneulós, 21 1-9 17006 Girona.
 10. L’organització es reserva el dret d’admissió.
 11. Llegeix tots els termes i condicions de les entrades.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

Les presents condicions generals de compra d’entrades en línia estableixen els termes i condicions que regeixen la relació derivada de la compra d’entrades a través del nostre portal web allotjat a la URL https://www.tempogirona.com. Per a realitzar la compra d’entrades és imprescindible l’acceptació expressa de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei, les quals són aplicable a l’usuari que presenti l’entrada per a l’accés al recinte.

IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Estàs contractant amb la promotora SALMON BROS, S.L. (d’ara endavant, TEMPO GIRONA o l’Organització), amb NIF B55275796 i domiciliada al c/ Puigneulós, 21 1-9 17006 Girona.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

TEMPO GIRONA posa a la disposició de l’usuari en la seva pàgina web un canal en línia per a la compra d’entrades de manera telemàtica.

Durant el procés de compra en línia d’entrades, es sol·licitarà, com a mínim, una identificació nominativa del comprador i una adreça electrònica on fer arribar el comprovant de compra i l’entrada o entrades adquirides. TEMPO GIRONA no serà responsable en cas de pèrdua o robatori de les entrades adquirides pel comprador.

L’adreça electrònica facilitada pel comprador serà utilitzada per TEMPO GIRONA per a efectuar qualsevol comunicació vinculada a la/s entrada/s adquirida/s pel comprador. Per això, les comunicacions enviades per TEMPO GIRONA a aquesta adreça electrònica, es consideraran efectivament notificades al comprador. TEMPO GIRONA no es fa responsable dels efectes que puguin derivar-se de la inexactitud de l’adreça electrònica facilitada pel comprador.

En cas de ser requerides dades addicionals durant el procés de compra d’entrades, aquests seran adequadament sol·licitats al comprador. Totes les dades personals facilitades seran tractats d’acord amb la política de privacitat disponible en aquest en aquest enllaç: https://www.tempogirona.com/ca/politica-de-privacitat/

Durant el procés de compra d’entrades, el comprador podrà modificar les dades de compra fins al moment previ a la confirmació de la compra. Una vegada finalitzada la compra, l’usuari podrà accedir al seu compte d’usuari podent modificar únicament unes certes dades, atès el procediment establert per TEMPO GIRONA.

TEMPO GIRONA informarà degudament els usuaris sobre si posa a la disposició del comprador mitjans no telemàtics per a la compra d’entrades.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Una vegada adquirida l’entrada per l’usuari, no s’admetran canvis o devolució de l’import d’aquesta.

TEMPO GIRONA es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment. En el cas que l’Organització alteri o modifiqui la programació, l’usuari no tindrà dret a reclamar la devolució de l’import abonat.

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a TEMPO GIRONA no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, excepte en els casos en què així s’estableixi legalment.

Quan així procedís, l’adquirent de la/s entrada/ podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de la/s mateixa/s en el termini no superior a catorze (14) dies a comptar des de la data en què sigui efectiva la cancel·lació de l’esdeveniment i en la forma especificada per TEMPO GIRONA a aquest efecte. TEMPO GIRONA podrà oferir a l’adquirent, en substitució del reemborsament, un bo o val substitutori per a l’entrada a un esdeveniment posterior de característiques similars al cancel·lat, sense cap cost addicional, que en tot cas quedarà sotmès a l’acceptació de l’adquirent.

En el cas que el client no acceptés el bo o val substitutori referit, TEMPO GIRONA procedirà a la devolució de l’import pagat per l’adquirent per l’entrada a l’esdeveniment, excepte les despeses incorregudes, conforme al procediment establert per TEMPO GIRONA per a això.

No es generarà el dret de devolució de l’import de les entrades en aquells supòsits en què la suspensió o modificació es produís una vegada començat l’esdeveniment i es degués a causa fortuita o de força major.

En cas que el resultat del test realitzat abans d’accedir al recinte sigui positiu, es denegarà l’entrada al recinte i es procedirà a la devolució total de l’import de l’entrada de la persona afectada.

FOTOGRAFIES I FILMACIONS

Excepte autorització prèvia i expressa de l’Organització, queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o captació d’imatges a l’interior dels recintes per a realitzar un ús no estrictament personal. En cas que els assistents incompleixin aquesta obligació, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant tercers per la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l’interior dels recintes.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

TEMPO GIRONA es reserva tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga. En conseqüència, i a excepció dels usos expressament necessaris per l’ús dels serveis contractats pels usuaris, queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació d’aquests drets de qualsevol manera per part dels usuaris.

L’adquisició i/o la possessió de l’entrada i l’accés i estada als recintes no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o tercers.

Aquestes activitats podran ser rastrejades en Internet amb la finalitat de determinar la responsabilitat pertinent.

L’usuari serà l’únic responsable davant TEMPO GIRONA i tercers de qualsevol infracció en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga.

Sense perjudici de la reserva del dret de TEMPO GIRONA a iniciar les accions legals que corresponguin en cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors, l’usuari s’obliga en cas d’incompliment a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de l’entrada.

VÍDEO VIGILÀNCIA

El promotor de l’esdeveniment o si escau, el gestor de l’espai públic on es porti a terme podrà efectuar la videovigilància dels recintes. En aquest sentit, s’informa que qualsevol imatge de vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de la comissió de conductes il·lícites o qualsevol mal personal o material. Les imatges podran ser cedides a les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat, així com als jutjats o altres organismes competents.

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

TEMPO GIRONA posa a la disposició dels usuaris un apartat al seu web amb informació d’utilitat relacionada. En tot cas, els usuaris interessats poden realitzar consultes i/o sol·licitar els corresponents fulls de reclamació per correu electrònic a l’adreça electrònica info@tempogirona.com, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al domicili social de TEMPO GIRONA.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

TEMPO GIRONA no garanteix l’autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les entrades que no hagin estat adquirides a través dels punts de venda telemàtics o presencials oficials.

El pagament corresponent de la compra de les entrades a través del web de TEMPO GIRONA es farà a través d’una plataforma externa de pagament que no és titularitat de TEMPO GIRONA i en conseqüència, aquesta última no és responsable dels càrrecs de compra efectuats per aquestes plataformes ni de possibles devolucions de les entrades.

TEMPO GIRONA no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivin per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i/o dels serveis habilitats a través del mateix per causes alienes a TEMPO GIRONA, ni de l’ús que realitzin els usuaris.

Els usuaris seran única i plenament responsables de totes les dades que comuniquin o facilitin a TEMPO GIRONA.

Cada usuari és responsable de custodiar la seva entrada i ha d’assumir la responsabilitat que es derivi en cas que la mateixa sigui duplicada, fotocopiada o falsificada. TEMPO GIRONA no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d’entrades.

TEMPO GIRONA no serà responsable en cap cas dels danys, perjudicis, costos o despeses que sofreixin els assistents o tercers com a resultat d’un incompliment o compliment defectuós de les normes, indicacions o instruccions de seguretat indicades per TEMPO GIRONA.

TEMPO GIRONA no oferirà cap servei de guarda-roba als recintes i no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels assistents durant el seu accés i estada als recintes per accions o omissions de tercers no imputables a TEMPO GIRONA.

Els assistents seran exclusivament responsables davant TEMPO GIRONA i tercers de qualsevol mal, desperfecte o perjudici que causin durant el seu accés i estada als recintes. En aquest sentit, els acompanyants dels menors de setze anys seran els responsables de qualsevol conducta o acció que puguin dur a terme.

ALTRES CONDICIONS

Tots els preus indicats en el web inclouen els impostos aplicables.

La llengua de contractació es determinarà en funció de l’idioma triat per l’usuari.

Aquest document, que és acceptat per l’usuari, s’arxiva en el sistema informàtic de TEMPO GIRONA i l’usuari tindrà accés al mateix durant el període d’un mes.

TEMPO GIRONA es reserva el dret a anul·lar o modificar qualsevol de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei. En aquest cas el posarà en coneixement del públic assistent mitjançant correu electrònic i informarà pels canals que consideri adequats a aquest efecte.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei es regeixen per la legislació espanyola comuna.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir derivada de la relació contractual se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Girona (Espanya).

 

TEMPO VILLAGE

DOCUMENT EXONERACIÓ

Pots descarregar el document d’Exoneració de responsabilitat aquí.

CONDICIONS D’ACCÉS 

L’accés i estada en el recinte de la TEMPO VILLAGE suposa l’acceptació incondicional de les presents condicions d’accés:

 1. La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva responsabilitat complir amb la llei.
 2. Està prohibida la venda d’alcohol i tabac a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.
 3. L’organització no disposa de servei de guarda-roba.
 4. No es permetrà l’entrada al recinte de càmeres reflex ni càmeres de vídeo.
 5. La persona, en accedir al recinte, podrà ser filmada i fotografiada per l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que la persona desitgi retirar la seva autorització a l’organització de la TEMPO VILLAGE, podrà fer-ho dirigint un escrit, de manera fefaent a l’e-mail: info@tempogirona.com o a l’adreça postal: c/ Puigneulós, 21 1-9 17006 Girona.
 6. L’organització es reserva el dret d’admissió.
 7. Llegeix tots els termes i condicions de les entrades.

FOTOGRAFIES I FILMACIONS

Excepte autorització prèvia i expressa de l’Organització, queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o captació d’imatges a l’interior dels recintes per a realitzar un ús no estrictament personal. En cas que els assistents incompleixin aquesta obligació, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant tercers per la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l’interior dels recintes.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

TEMPO GIRONA es reserva tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga. En conseqüència, i a excepció dels usos expressament necessaris per l’ús dels serveis contractats pels usuaris, queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació d’aquests drets de qualsevol manera per part dels usuaris.

Aquestes activitats podran ser rastrejades en Internet amb la finalitat de determinar la responsabilitat pertinent.

L’usuari serà l’únic responsable davant TEMPO GIRONA i tercers de qualsevol infracció en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga.

VÍDEO VIGILÀNCIA

El promotor de l’esdeveniment o si escau, el gestor de l’espai públic on es porti a terme podrà efectuar la videovigilància dels recintes. En aquest sentit, s’informa que qualsevol imatge de vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de la comissió de conductes il·lícites o qualsevol mal personal o material. Les imatges podran ser cedides a les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat, així com als jutjats o altres organismes competents.

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

TEMPO GIRONA posa a la disposició dels usuaris un apartat al seu web amb informació d’utilitat relacionada. En tot cas, els usuaris interessats poden realitzar consultes i/o sol·licitar els corresponents fulls de reclamació per correu electrònic a l’adreça electrònica info@tempogirona.com, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al domicili social de TEMPO GIRONA.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

TEMPO GIRONA no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivin per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i/o dels serveis habilitats a través del mateix per causes alienes a TEMPO GIRONA, ni de l’ús que realitzin els usuaris.

Els usuaris seran única i plenament responsables de totes les dades que comuniquin o facilitin a TEMPO GIRONA.

TEMPO GIRONA no serà responsable en cap cas dels danys, perjudicis, costos o despeses que sofreixin els assistents o tercers com a resultat d’un incompliment o compliment defectuós de les normes, indicacions o instruccions de seguretat indicades per TEMPO GIRONA.

TEMPO GIRONA no oferirà cap servei de guarda-roba als recintes i no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels assistents durant el seu accés i estada als recintes per accions o omissions de tercers no imputables a TEMPO GIRONA.

Els assistents seran exclusivament responsables davant TEMPO GIRONA i tercers de qualsevol mal, desperfecte o perjudici que causin durant el seu accés i estada als recintes. En aquest sentit, els acompanyants dels menors de setze anys seran els responsables de qualsevol conducta o acció que puguin dur a terme.