Normativa COVID-19

Amb la finalitat de garantir la seguretat del públic a l’esdeveniment, és obligatori accedir al recinte amb màscara pròpia i usar-la en tot moment a l’exterior. En diferents punts, hi haurà gel hidro-alcohòlic per a la desinfecció de mans.

Així mateix i a fi de protegir la salut i seguretat del públic i prevenir eventuals contagis, els/les assistents hauran d’exhibir al personal de l’Organització, amb caràcter previ a l’entrada al recinte, la documentació acreditativa d’haver-se realitzat una prova diagnòstica d’infecció activa per a SARS-CoV-2 (PCR o test ràpid de detecció d’antígens de SRAS-CoV-2) amb resultat negatiu, en el període temporal que estableixi la normativa en curs en ela moment d’accedir al recinte prèvies a l’entrada. La documentació esmentada haurà d’incloure nom, cognoms i número de documentació de la persona que s’ha realitzat la prova, organisme o ens sanitari autoritzat que ha realitzat la prova, dades de contacte d’aquest, tipus de prova realitzada, data i hora de realització i resultat de la prova. En cap cas, l’Organització emmagatzemarà, accedirà o tractarà les dades personals relatives a la salut que constin en aquests documents.

L’aforament, l’organització i la disposició dels assistents a l’exterior del recinte atendrà en tot cas les indicacions i mesures establertes per les autoritats competents i per la normativa d’aplicació.

Sense perjudici de l’anterior, l’assistent assumeix que l’assistència a l’esdeveniment implica un risc d’exposició al Covid-19 i allibera de responsabilitat a l’Organització d’un eventual contagi.

Si el client té qualsevol dubte sobre el seu estat de salut, no ha d’assistir a l’esdeveniment i ha d’actuar segons les indicacions dictades per les autoritats sanitàries. En el cas de presentar algun símptoma, del tipus que sigui, durant l’esdeveniment, l’assistent ha de comunicar-l’hi de manera immediata al personal de l’Organització, qui té dissenyat un protocol per a actuar davant qualsevol incidència.

TEMPO GIRONA es reserva el dret d’admissió amb l’objectiu d’impedir l’accés a persones que no utilitzin màscara i/o no exhibeixin la documentació acreditativa d’haver-se realitzat una de prova diagnòstica d’infecció activa per a SARS-CoV-2 amb resultat negatiu, en el període temporal que estableixi la normativa en curs en el moment d’accedir al recinte hores prèvies a l’entrada, amb el contingut abans expressat. Qualsevol persona que no usi la màscara en qualsevol moviment pel recinte o que incompleixi qualsevol altra mesura que resulti obligatòria de conformitat amb la legislació vigent, serà desallotjada pel Servei de Seguretat de l’Organització.

Els assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat. El seu incompliment podrà ser motiu d’expulsió del recinte sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que puguin correspondre.

Durant els següents mesos, concretarem els protocols sanitaris que seguirem durant la celebració dels concerts de l’espai TEMPO COPA. Treballem amb les administracions públiques i amb les autoritats sanitàries per fer del TEMPO COPA un espai segur, i mai posarem en risc al nostre públic.