Normativa COVID-19

Amb la finalitat de garantir la seguretat del públic a l’esdeveniment, és obligatori accedir al recinte amb màscara pròpia i usar-la en tot moment a l’exterior, excepte quan s'està consumint o es pot assegurar la distància mínima interpersonal. En diferents punts, hi haurà gel hidro-alcohòlic per a la desinfecció de mans.

L’aforament, l’organització i la disposició dels assistents a l’exterior del recinte atendrà en tot cas les indicacions i mesures establertes per les autoritats competents i per la normativa d’aplicació.

Sense perjudici de l’anterior, l’assistent assumeix que l’assistència a l’esdeveniment implica un risc d’exposició al Covid-19 i allibera de responsabilitat a l’Organització d’un eventual contagi.

Si el client té qualsevol dubte sobre el seu estat de salut, no ha d’assistir a l’esdeveniment i ha d’actuar segons les indicacions dictades per les autoritats sanitàries. En el cas de presentar algun símptoma, del tipus que sigui, durant l’esdeveniment, l’assistent ha de comunicar-li de manera immediata al personal de l’Organització, qui té dissenyat un protocol per a actuar davant qualsevol incidència.

TEMPO GIRONA es reserva el dret d’admissió amb l’objectiu d’impedir l’accés a persones que no segueixin les normes de seguretat. Qualsevol persona que no usi la màscara en qualsevol moviment pel recinte o que incompleixi qualsevol altra mesura que resulti obligatòria de conformitat amb la legislació vigent, serà desallotjada pel Servei de Seguretat de l’Organització.

Els assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat. El seu incompliment podrà ser motiu d’expulsió del recinte sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que puguin correspondre.

Durant les següents setmanes, concretarem els protocols sanitaris que seguirem durant la celebració dels concerts dels espais TEMPO COPA i TEMPO VILLAGE. Treballem amb les administracions públiques i amb les autoritats sanitàries per fer del TEMPO COPA i TEMPO VILLAGE uns espais segurs, i mai posarem en risc al nostre públic.